สถิติคนนับถือศาสนา “คริสต์” อันดับหนึ่ง พุทธอันดับสี่ คาดอีก 30 ปี อิสลามครองโลก

วันที่ 23 ก.พ. 67  ถึงแม้ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปขนาดไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ยังต้องมีที่พึ่งทางใจ นั่นจึงทำให้ศาสนาไม่เคยหายไปจากชีวิตมนุษย์ ซึ่งจากการสำรวจของ Pew Research Center ตั้งแต่ปี 2488 จนถึงปี 2567 พบว่า ประชากรทั่วโลกมากกว่า 85 % ยังคงเชื่อในศาสนาอยู่ และทั่วโลกตอนนี้ก็มีศาสนาให้นับถือมากถึง 4,200 ศาสนา

Pew Research Center เผยว่า จากประชากรโลกจำนวนเกือบ 8 พันล้านคน มีประมาณ 2.6 พันล้านคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งจำนวนนี้นับรวมนิกายทั้งหมดแล้ว ทำให้ชาวคริสเตียนคิดเป็น 31.7% ของประชากรโลก ส่วนศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอันดับสอง คือศาสนาอิสลาม ซึ่งคิดเป็นเกือบ 25% ของประชากรโลก และอันดับสามคือศาสนาฮินดูซึ่งมีผู้นับถือเกือบ 1.1 พันล้านคน และคิดเป็น 15% ของประชากรโลก ส่วนศาสนาพุทธ อยู่อันดับสี่

“ศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปี 2023 แบบแบ่งตามนิกาย” (จำนวนโดยประมาณ)

-อิสลาม นิกายซุนนี 1,543,271,481 คน, อิสลาม นิกายชีอะห์ : 215,232,293 คน

-คริสเตียน นิกายโรมันคาทอลิก 1,250,319,000 คน, คริสเตียน นิกายโปรเตสแตนต์ : 624,924,000 คน

คริสเตียน นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์: 293,599,000 คน,คริสเตียน นิกายแองกลิคัน: 75,331,423 คน

-ฮินดู: 1,073,619,000 คน

-พุทธ นิกายมหายาน  : 334,718,996 คน ,พุทธศาสนา นิกายเถรวาท: 185,328,289 คน

-ชินโต : 121,818,711 คน

Pew Research Center ยังเผยอีกว่า ภายในปี 2593 จะมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามรวมกันมากถึง 2.7 พันล้านคน  คิดเป็น 29.7 % ของประชากรโลก  ซึ่งจะส่งผลให้ชาวมุสลิมมีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้น

 

 

ที่มา เพจ สปริงนิวส์

Leave a Reply