“กรมคุ้มครองสิทธิฯ ยธ.” เชิญผู้นำองค์กรศาสนา อบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯพระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ. ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ Mou ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย : ผู้นำศาสนา บุคลากรในองค์กรศาสนา ศาสนิกชนทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกซ์และภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ พร้อมมีผู้แทนจากหลักสูตรสันติศึกษา มจร และ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับองค์กรศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิชาการผ่านหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและความรู้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ สิทธิมนุษยชน มุ่งหวังให้สังคมมีความรู้ด้วยหลักคุณธรรม และศาสนิกชนได้รับรู้ เกิดความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดจัดอบรมเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงมีการกำหนดการอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม
เอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม MOU ในการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมถึงให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลแก่ศาสนิกชน สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่ศาสนิกชนเคารพสิทธิของตนเอง ลดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และลดการละเมิดกฎหมายทำให้สังคมเกิดความสันติสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

เปิดการฝึกอบรมโดย นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวประเด็นสำคัญว่า ในนามของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีที่เราจะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรหลายท่าน ซึ่งล้วนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ที่จะได้มาเสริมสร้างความรู้ในครั้งนี้ สร้างความเข้าใจงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขยายผลต่อในองค์กร หรือบทบาทของตน ให้ศาสนิกชนมีทักษะในการใช้ชีวิตตามวิถีสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง หน่วยงานอันจะเป็นพลังเสริมสำคัญต่อการพัฒนางานสิทธิมนุษยชน

โดยมุ่งการลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย ซึ่งหวังผู้นำศาสนาและเครือข่ายช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงต้องมีการพัฒนาและสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนเชิงรุกสู่สังคม พร้อมนำเสนอบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขออนุโมทนาขอบคุณ กับนายวชิระ นันผาด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และเป็นนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา มจร ในการประสานงานในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ได้แจ้งรายละเอียดท่านสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัด ๔ ภาค ประกอบด้วย เหนือ อีสาน ใต้ กลางตะวันออก จำนวน ๒๐๐ รูปคน จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษ มจร ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มจร พร้อมภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายและขับเคลื่อนการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในภูมิภาค โดยท่านรองให้ความสำคัญใน พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มิติพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยและการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร

Leave a Reply