กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ ชิงโล่รางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า กรมการศาสนา มีนโยบาย 9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน จึงจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะโดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมประกวด สวดมนต์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งนี้ กรมการศาสนาบูรณาการความร่วมกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษาทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค จัดการประกวดขึ้นฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รวมทั้งสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ ภายใต้ขนบประเพณี มารยาทชาวพุทธที่งดงาม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ผ่านกระบวนการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะที่น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ โดยผู้ชนะการประกวดระดับประเทศจะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายชัยพล สุขเอี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ 4 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ประเภททีมหญิงล้วนและประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ ประเภททีมหญิงล้วนและประเภททีมชายล้วน โดยจะดำเนินการจัดประกวดภายในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ.2566 ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ กรมการศาสนา มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนนำหลักธรรมทางศาสนามา ให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้คนในสังคมมีคุณภาพ

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3730 สถานศึกษาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2566 สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคสามารถสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 หรือตามวัน เวลาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด

Leave a Reply