เช็คที่นี่??รายชื่อรองเจ้าคณะภาคหนกลาง -หนใต้ “รองบริหาร มจร.” ติดทำเนียบ

          วันที่ 11 มิ.ย.64  ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม ว่า มหาเถรสมาคม เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะภาค “ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้

พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนัง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 1

พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2

พระราชปริยัติสุธี (ซลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 3

พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 13

พระบวรรังสี (สมชาย พุทฺธณาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 14

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 15

นายสิปป์บวร แก้วงาม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนใต้ ดังนี้

พระศรีปริย์ติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 16

พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17

พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 18

       แหล่งข่าวระบุว่า การประกาศรายชื่อรองเจ้าคณะภาค ตอนนี้คงเหลือเพียงแต่ “หนตะวันออก” คาดว่า การประชุมคราวนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก คงจะเสนอรายชื่อรองเจ้าคณะภาคให้กรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาและประกาศเป็นลำดับต่อไป..

Leave a Reply