“จุรินทร์”หนุนBig data-เทคโนโลยีทันสมัยพัฒนากิจการฮาลาล

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2019 โดยงานนี้จัด เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal นายจุรินทร์ กล่าวว่า ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ ทันสมัย ที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการพัฒนาฮาลาลของประเทศไทย ด้วยการบูรณา การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานฮาลาลอย่างเป็นระบบ อันจะ แสดงในเห็นถึงบทบาทเชิงประจักษ์ ของการเป็นผู้นาทางด้านกิจการฮาลาลของ ประเทศไทย

ทั้งมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า และการตลาดฮาลาลของประเทศ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ตลอดจนภาคบริการ ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็น หนึ่งในผู้นำด้านฮาลาลทั้งส่วนที่เป็นอาหาร และที่มิใช่อาหาร รวมถึงภาคบริการ โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทย และผนวก การทางานตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อนาฮาลาลประเทศ ไทยสู่ความเป็น Thailand Diamond Halal

“ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ มากมาย เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย วิทยาศาสตร์ฮาลาล และเทคโนโลยีฮาลาล ผ่านนิทรรศการ Algorithmic Touch of Halal และการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ รวมทั้งหน่วยงานรับรอง ด้านฮาลาลต่างๆ ที่จะมาให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ของฮาลาล ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ” นายจุรินทร์ กล่าว

สำหรับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big data ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชนในการสร้างพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการฮาลาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ เครื่องหมายฮาลาลไทยในระดับประเทศและระดับสากล จึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถ พัฒนาการจัดงาน Thailand Halal Assembly อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

Leave a Reply