“มจร” วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพัฒนาศักยภาพ พระนักสื่อสารอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีปริยัติยานุรักษ์บริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร) วิทยาเขตเชียงใหม่ สำนักวิชาการมหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดอบรมพระนิสิตกับการใช้เทคโนโลยีสื่อธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนักสื่อสารอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพระพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียน ที่มีเป้าหมายเพื่อให้พระนิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เรื่องการใช้เทคโนโลยี ในการใช้เป็นนเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศิลปะวัตนธรรมในอาเซียน สู่การผลิตผลงานนําเสนอต่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์

โดยมีตัวแทนพระนิสิตจากประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ เนปาล เวียดนาม และเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งมั่นหวังพระรุ่นใหม่ตื่นรู้ เท่าทัน กับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เป็นเครื่องมือเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เข้าถึงชุมชน ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทของพระสงฆ์ต้องปรับตัว เรียนรู้ เข้าใจสังคมโลก ในการศึกษาธรรม รักษาธรรม ปฎิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรม

Leave a Reply