‘รองอธิการบดี มจร’ นำปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำร.10 ที่วิทยาเขตขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและให้โอวาท แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้เข้าประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือกระดับภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)

เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทเป็นผู้แทนเข้าประกวดกิจกรรมระดับประเทศชิงโล่รางวัลพระราชทาน โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 (4th MCU Contest ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ต่อมาเวลา 10.00 น. เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่บริเวณหน้าหอประชุม มจร วิทยาเขตขอนแก่น และเวลา 10.30 น. รับสักการะ/สามีจิกรรมจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วข.ขอนแก่น วข.หนองคาย วส.เลย วส.บุรีรัมย์ วส.ร้อยเอ็ด วส.ศรีสะเกษ และ วส.มหาสารคาม โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี วข.ขอนแก่น รจจ.ขอนแก่น และ จล.วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นผู้อำนวยการ

Leave a Reply