คลอดแล้ว! แบบ”พุทธอารยเกษตร” ต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เพจ พระปัญญาวชิรโมลี นพพร เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความว่า กฐินสามัคคีซื้อที่ดินถวายวัดป่าศรีแสงธรรม 51 ไร่ ๆ ละ 1.2 แสนบาท ศูนย์การเรียนรู้วัดป่าศรีแสงธรรมได้ดำเนินการพัฒนาวัด พัฒนาคน พัฒนาชุมชน ตามหลัก “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียนและราชการ เป็นแนวทางการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ให้ความรู้คู่คุณธรรมกับนักเรียน ให้ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่สัมมาชีพให้กับคนในชุมชน และเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดรับกับนโยบาย BCG Economy ของการพัฒนาประเทศชาติ เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม ในแปลงพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) 20 ไร่ และ 15 ไร่ รวมเป็น 35 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งอาหารให้กับ 200 กว่าคนในแต่ละวันในโรงเรียนศรีแสงธรรม และเผื่อแผ่ไปตามวัดวาอารามต่าง ๆ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ เกื้อกูลญาติโยมที่มาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

พื้นที่ขยายใหม่รวมเป็น 91 ไร่ เบื้องต้นจะทำเป็นอุทยานธรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้ชื่อว่า “พุทธอารยเกษตร” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจน์ไพบูลย์ และผศ.พิเชษฐ์ โสวิทยสกุล และทีงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังช่วยดูแลการออกแบบพื้นที่เป็นเชิงเกษตรพอเพียง ปลูกป่าปลูกผักระยะเริ่มต้น ควบคู่กับสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดวิเวก เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งไทย และต่างประเทศ

พุทธอารยเกษตรเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ให้โคกอีโด่ยวัลเล่ย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของบริเวณนี้ มีแหล่งน้ำ ป่าชุมชน และที่ทำกินของชาวบ้านที่สนใจยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเตรียมพร้อมสำหรับยกระดับการศึกษาของเด็ก ๆ นักเรียนที่นี่และนักเรียนที่สนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาจจะร่วมเปิดหลักสูตรกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ในโคกอีโด่ยแห่งนี้ เช่นสาขาการจัดการพลังงาน การแปรรูป การตลาด การบัญชี การจัดการผลิต การจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย

การแสวงหาทรัพย์สมบัติมากมายแค่ไหนก็อยู่กับเราได้แค่วันตาย ไม่รู้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาไว้จะเปลี่ยนไปหาใครบ้าง แต่การสร้างสาธารณะประโยชน์ การซื้อที่ดินถวายวัดจะเป็นสมบัติติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ไม่ได้เปลี่ยนมือไปไหน เป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้ยังอยู่คู่กับพระศาสนาสืบต่อไป เมื่อเราให้ทั้งคุณธรรมทั่งความรู้ย่อมเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอุทยานธรรมะ พุทธอารยเกษตร เพราะผู้มีปัญญา ย่อมหาทรัพย์ได้ การให้ธรรมะ(วิชา) ชนะการให้ทั่งปวง

จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินซื้อที่ดินถวายวัดป่าศรีแสงธรรม 51 ไร่ 6.12 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ท่านที่จะบริจาคเป็นไร่ ๆละ 120,000 บาท หรืองานละ 30,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม
ธ.กรุงไทย สาขาโขงเจียม
338 049 7789
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086 233 1345
ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
1 กันยายน 2565

Leave a Reply