นายกสภา มจร แต่งตั้ง “รองอธิการบดี” 18 ตำแหน่ง

วันที่ 1 กันยายน 2565  พระพรหมวชิราธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงนามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1100/2565 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี ความว่า

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย อันจะทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นรองอธิการบดี ประกอบด้วย

Leave a Reply