เริ่มแล้ว “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๕”

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เวทีการแสดง ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) สยามสแควร์ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 The 5th Bangkok Art Festival”   ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยผู้บริหาร ลิโด้ คอนเน็คท์ เข้าร่วมงาน

           ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสนองรับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่มี ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศใน ๓ มิติ คือสร้างคนดีและสังคมดี การสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนทรัพย์ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดงาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ The 5th Bangkok Art Festival” ขึ้น

          ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้ศิลปินได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน รวมทั้ง จำหน่ายผลงานศิลปะ ร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศ

         เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ แล้ว โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากศิลปินร่วมสมัยที่เข้ามาร่วมงาน และจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมการสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย การเผยแพร่ผลงานร่วมสมัย ทั้งศิลปะการแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดก่อให้เกิดธุรกิจ สร้างรายได้จากผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย เป็นการส่งเสริมให้นำมิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน ต่อยอด ส่งเสริมผลงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแห่งการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปใน ๘ สัปดาห์ ของปี ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยเริ่มเทศกาลครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ และครั้งสุดท้ายใน วันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

          ทางด้าน คุณสุภัตรา สีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยคุณสุดารัตน์ ภูวสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมและองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณสิรินทรา มงคลนาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิโด้ คอนเน็คท์ จำกัด ได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุน และความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและลิโด้ คอนเน็คท์ ว่า

          “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและลิโด้ คอนเน็คท์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และสุนทรียะ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ The 5th Bangkok Art Festival” ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป”

         เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ถือว่าเป็นเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนที่กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

         สำหรับผู้สนใจสามารถไปร่วมงานได้ในอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ และครั้งสุดท้ายใน วันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ณ ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) สยามสแควร์

                                       ………………………………………………………..

Leave a Reply