“๑๓๔ ปี มจร”

พระเมตตาองค์ปิยมหาราช
วีรกษัตริย์เปรื่องปราดทัศนวิสัย
ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
คู่ชาติไทยพุทธศาสน์วัฒนา

๑๓ กันยายน ๒๔๓๙
ผุดผ่องพราวพิสุทธิ์พุทธศาสนา
“มหาธาตุวิทยาลัย” อตีตา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศุภมัสดุพุทธศาสนกาล
จากวันวานสู่วันนี้นิรัติศัย
อตีตาอัตคัดนัตถิปัจจัย
เรืองอุไรวิวัฒน์ปัจจุบัน

สถาบันอุดมศึกษาคณะสงฆ์
เทิดธำรงพุทธศาสน์ชาติสุขสันต์
อภิรักษ์จักรีวงศ์องค์ราชัน
โรจนานันท์การศึกษาพัฒนาไทย

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
๑๓๔ ปี อภิลักขิตสมัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันสถาปนาเกริกเกรียงไกรอำไพธรรมฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
พธ.บ. รุ่น ๔๒

Leave a Reply