พช.สงขลา ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพื้นถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบ ลายผ้าพระราชทาน ลายผ้าบาติกแก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านพัฒนาการอำเภอ ๑๖ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่าย OTOP

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าพื้นถิ่นนำลายผ้าพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ลายผ้าพระราชทานลายผ้าติก 3 ลาย ประกอบด้วย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์  พระดำริทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานนี้ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติก เป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพ และความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจ เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านไปสู่พี่น้องประชาชน นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป และในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายผ้าบาติกในวันนี้ ได้มีกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  นำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  ผ้าบาติกพื้นถิ่น จากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา มาจัดแสดงนิทรรศการ สีสรรค์ ลวดลายสวยงาม ไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน

Leave a Reply