มหาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ชวนประดิษฐ์ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.65 ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ส.ค. 65เวลา 10:30 น ที่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โซนที่ 2 การสาธิตการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการน้อมนำแนวพระราชดำริ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ โดยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าประจำถิ่นของจังหวัด เพื่อนำมาประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดย้อม จังหวัดละ 90 ตัว โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทุกคนทำด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดีของประชาชนในทุกจังหวัด นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประดิษฐ์ผีเสื้อในนามประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดี จำนวน 90 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,545 ตัว ซึ่งได้ทำการส่งมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เพื่อนำไปประดับตกแต่งและประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการฯ ในโซนที่ 2 กิจกรรมการสาธิตและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการน้อมนำพระราชดำริฯ และการสาธิตประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าประจำถิ่นของจังหวัด แบ่งเป็น 2 จุด ได้แก่ ศาลาที่ 1 สาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าประจำถิ่นของจังหวัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และใช้ผีเสื้อประกอบการจัดนิทรรศการและประดับตกแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พร้อมทั้งจัดจุดเช็คอินถ่ายภาพและที่ติดประดับผีเสื้อผ้าไทย โดยระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 เป็นการสาธิตโดยกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม แม่หนูจีน ศรีนัมมัง วันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 สาธิตโดยจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา วันที่ 9-12 สิงหาคม 2565 สาธิตโดยจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดลำพูน และวันที่ 13-15 สิงหาคม 2565 สาธิตโดยจังหวัดราชบุรีและจังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า และในส่วนของศาลาที่ 2 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 4 ภูมิภาค โดย 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 เป็นการจัดแสดงฯ และออกร้านฯ ของศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์และบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม กลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิดบ้านสีชื่นชม จังหวัดอุดรธานี กลุ่มผ้าตุ้มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสตรีทอผ้าแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่คึมมะอุสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา 2) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มศิวนาฏ จังหวัดสงขลา และกลุ่มผ้าทอเกาะยอ จังหวัดพัทลุง 3) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มผ้าซิ่นตีนจก จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มทอผ้ายกดอกลำพูน จังหวัดลำพูน และ 4) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม โดยกลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท และกลุ่มผ้าจกทอมือ จังหวัดราชบุรี

 “สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้ค้นพบจากการริเริ่มประดิษฐ์ผีเสื้อจากผืนผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ นั่นคือ เกิดการสร้างอาชีพใหม่ ด้วยการประยุกต์จัดทำ “เข็มกลัดผีเสื้อ” สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนับเป็นสายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัยที่ไหลหลั่งผสานกับพลังแห่งความจงรักภักดีที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่าน ทำให้เกิดนวัตกรรมจากภูมิปัญญามาต่อยอดประดิษฐ์ผ้าไทยเป็นเข็มกลัดผีเสื้อ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สวยงาม สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้กับประชาชนอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พระผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งการสวมใส่ผ้าไทย การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพียงกัน

Leave a Reply