“ชวน”ลงนามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมส.4รุ่น13มี “อ.มจร” รวมอยู่ด้วย  

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามในประกาศสถาบันพระปกเกล้าที่ 38/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 จำนวน 90 รูป/คน ในจำนวนนั้นมีพระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร รวมอยู่ด้วย

พระปราโมทย์กล่าวว่า จึงขออนุโมทนาขอบคุณทางสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในการให้โอกาสเข้าไปเรียนรู้การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (Advanced Certificate Course in Promotion of a Peaceful Society) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนำองค์ความรู้ ความรู้เข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์มาพัฒนาตนและพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงขอกราบในความเมตตาของพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริง

Leave a Reply