“พระสังฆราช” เสด็จราชบุรี ทรงเป็นปธ.บำเพ็ญกุศลฉลองอายุ 90 ปี “พระพรหมมงคลวัชราจารย์”

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดศรีสุริยวงศาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทรงเป็นประธานในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ งานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุ 90 ปี และสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (วฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต

Leave a Reply