พระพรหมบัณฑิตเปิดห้อง IMind ‘IBSCมจร’ เรียนออนไลน์หวังสร้างสติคู่ปัญญาชาวโลก

วันที่ 20 ส.ค.2562 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง “Intelligent_Mind” หรือ IMind โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยและนิสิตถวายการต้อนรับ ที่พระพรหมบัณฑิตาคาร วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผอ.หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดเผยว่า ห้อง IMind เป็นห้องเรียนที่ออกแบบและสร้างขึ้น ด้วยงบประมาณ 3,500,000 บาท เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่กำลังจะเปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการประชุมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกลกับนักวิชาการและนักปฏิบัติทั่วโลก ซึ่งสามารถบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนในการเข้าถึงองค์ความรู้

กรอบแนวคิดหลักในการออกแบบมาจากปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “Wisdom for the World” ที่มุ่งนำเสนอพุทธปัญญาเพื่อสังคมโลก Mood&Tone ของการออกแบบจึงใช้สีเทาและสีส้ม เป็นตัวขับเคลื่อน สีเทาคือสีที่แสดงถึงพัฒนาการของการเรียนรู้ จากความมือบอดทางปัญญาด้วยอำนาจแห่งอวิชชา หรือ Ignorance ค่อยๆ เผยตัวจากสีดำไปสู่สีเทา อันเป็นอำนาจของปัญญา คือ เสียงเทียน อันได้แก่สีส้มอมทองที่กำลังทอประกายทำลายอวิชชา สีเทาจึงเป็นสีแห่งพัฒนาการของผู้เรียนที่กำลังเผยตัวตนไปสู่แสงสว่าง

ส่วนชื่อห้อง Intelligent Mind มาจาก Core Values ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัย #IBSC ที่ว่า “I: Intelligence B: Being Mindful S: Synergy C:Compassion เหตุผลที่นำคำว่า “I และ B” มาผสมเพราะพระพรหมบัณฑิตได้มุ่งให้พัฒนาการใช้สอยอาคารเป็นทั้ง Intelligent Building และ Mindful Building จึงเป็นที่มาของการนำคำที่พระเดชพระคุณเห็นจุดเด่นของเป้าหมายในการเรียนรู้มาสร้างเป็น Core Values จึงเป็นแห่งการนำสองคำมาตั้งเป็นชื่อห้องเรียนออนไลน์ว่า “Intelligent Mind” หรือ “IMind” มุ่งให้จิตใจของผู้เรียนได้ทั้งสติและปัญญา กล่าวคือ ได้ทั้ง #ตัวรู้และความรู้

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติกำลังทุ่มเททำงานอย่างหนักภายใต้สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัย พัฒนาจิตใจและสังคม” ซึ่งเป็นปรัชญาจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดรับกับพระราชปณิธานการจัดตั้งมหาจุฬาฯ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ว่า “ศึกษาพระไตรปิฏก และวิชาชั้นสูง”

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันตัว Core Values ของ IBSC ที่วางไว้ก็สอดรับกับสมรรถนะหลักดังกล่าวข้างต้น การดำเนินการทั้งหมดของ IBSC จึงเป็นการเดินไปสู่การตอบโจทย์วิสัยทัศน์หลักของมหาจุฬาฯ ที่มุ่งจะไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” IBSC จึงไม่ได้ทำงานเพื่อตัว IBSC หากแต่เป็นเสริมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสู่การธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข

Leave a Reply