เช็ค !! รายชื่อผู้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2563

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย

รางวัลเสาอโศก มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอันมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายบรรพชิต,พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคัดสรรผู้ควรได้รับรางวัล ฝ่ายบรรพชิตและมี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นประธานคัดสรรฝ่ายคฤหัสถ์

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจะมอบให้กับผู้คำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

สำหรับปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

********************

รายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัล

“เสาอโศกผู้นำศีลธรรมจำนวน 147  รูป/คน

Leave a Reply