ทูตานุทูตนับถือพุทธ 8 ประเทศร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 8 ก.พ.2563 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 8 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย ภูฏาน พม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น ศรีลังกา กัมพูชา และเนปาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้คณะทูตได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นายอิทธิพล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ วัดหรือสถานที่จัดกิจกรรม และจัดงานมาฆบูชาอาเซียนใน 16 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดตากเชียงราย แม่ฮ่องสอน สระแก้ว ตราด สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย อุบลราชธานี นครพนม เลย ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา และสตูล โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมศาสนิกชนให้เข้าวัด และร่วมกันประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยใช้มิติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทูตานุทูตที่เข้าร่วมกิจกรรม ล้วนมีบทบาทสำคัญในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับประเทศไทยมาโดยตลอด การเชิญคณะทูตานุทูตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสานต่อความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นแนวทางเพื่อการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในแต่ละประเทศได้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2563 จัดขึ้นทั่วประเทศ ณ วัดหรือสถานที่สำคัญที่แต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 2. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 4. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง 4 นี้ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply