เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางนำ”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นทางออกและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และได้ขยายการปลูกผักไปสู่วัดตามหลัก “บวร” ด้วยเห็นว่า วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในชุมชน สามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยากของสังคมได้

ในการนี้มีคณะสงฆ์ตำบลบ้านเอื้อม หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรในชุมชนตำบลบ้านเอื้อม และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ที่จุดตัวอย่างปลูกผักสวนครัวฯ ของอำเภอเมืองลำปาง บริเวณพระธาตุบ้านสัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave a Reply