เปิดคำขอ “ค่าตอบแทน” กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนใต้ : อิหม่าม คอเต็บ บิลาล ได้เพิ่มถ้วนหน้า

วันที่ 9 ก.พ. 65 เฟชบุ๊คแอดชายแดนใต้รายงานอ้างข้อมูลจากเว๊บไซต์ข่าว “mtoday” ว่า ขณะนี้มีรายงานว่า มีการชงขอเพิ่มเงินตอบแทน กรรมการอิสลามประจำจังหวัด คนละ 10,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งคณะกรรมการประจำมัสยิด อิหม่าม คอเต็บ บิลาล ได้เพิ่มถ้วนหน้า

ซึ่งขณะนี้มีการเสนอเรื่องไปยัง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากร ในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัด สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-สงขลา มีมัสยิด 395 แห่ง

-สตูล มีมัสยิด 236 แห่ง

-ยะลา มีมัสยิด 516 แห่ง

-ปัตตานี มีมัสยิด 707 แห่ง

-นราธิวาส มีมัสยิด 666 แห่ง      วมทั้งสิ้น  2,516 แห่ง

 สำหรับมัสยิดมีจำนวน อิหม่าม คอเต็บและบินลาล จำนวนแห่งละ 1 คน รวม 7,548 คน มีคณะกรรมการมัสยิด แห่งละ 12 คน รวม 30,192 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละ 29 คนรวม 145 คน  โดยมีการขอเพิ่มเงินตอบแทนจากรัฐบาลต่อเดือน ประกอบด้วย

1.ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15,000 บาท

2.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คนละ 10,000 บาท

3.อิหม่ามประจำมัสยิด คนละ 7,000 บาท

4.คอเต็บและบีลาล คนละ 5,000 บาท

5.คณะกรรมการประจำมัสยิด คนละ 1,000 บาท

รวมเดือนละ 74 ล้านบาท ปีละ 893 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เพิ่มค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ทุกมัสยิสทั่วประเทศ ดังนี้

1) ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

— จังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 101 แห่งขึ้นไป อัตราเดือนละ 3,500 บาท

— จังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 51-100 แห่ง อัตราเดือนละ 2,700 บาท

— จังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 50 แห่งลงมา อัตราเดือนละ 1,900 บาท

2) อิหม่าม อัตราเดือนละ 1,200 บาท

3) คอเต็บ อัตราเดือนละ 1,000 บาท

4) บิหลั่น อัตราเดือนละ 1,000 บาท

กรณีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้น เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถือเป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตาม พ.ร.ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่ต้องกำหนดค่าตอบแทน

ที่มา  mtoday

Leave a Reply