“อธิการบดี มจร” มอบทุนการศึกษานิสิต “IBSC” ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องทำงานอธิการบดี มจร วังน้อย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 111,100 บาท โดยได้รับการอุปถัมภ์ ดร.เขมนิจ บุราคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

สำหรับนิสิตนิสิตที่เข้ารับทุนครั้งนี้เป็นนิสิตเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาสติศึกษา สาขาสันติศึกษา และสาขาพระพุทธศาสนา ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.0 หรือระดับดีขึ้นไป ที่มาจาก 3 นิกายหลัก คือเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ปัจจุบันนี้ มีนิสิตที่เข้ามารับการที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จำนวนทั้งสิ้น 352 รูป/คน ครอบคลุม 28 ประเทศทั่วโลก

Leave a Reply