“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” แสดงความอาลัยการมรณภาพของ “อดีตประธานมหาเถรสมาคมเมียนมา”

วันที่ 6 มิ.ย. 66  สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม, อภิธชมหารัฐคุรุ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้แสดงสังเวคธรรม ถึง พระภัททันตะ ดร.กุมารภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต อภิธชมหารัฐคุรุ อดีตประธานมหาเถรสมาคม สาธารณัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ได้มรณภาพลงเมื่อเร็ว ๆ  นี้ ความว่า

ขอแสดงสังเวคธรรมอาลัยแด่ท่าน พระภัททันตะ ดร.กุมารภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต อภิธชมหารัฐคุรุ อดีตประธานมหาเถรสมาคม สาธารณัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้ที่มีอายุ ๙๔ ปี ๗๔ พรรษา นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระรูปสำคัญของคณะสงฆ์เมียนมา

ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณธรรมอันดีงาม มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาการปฏิบัติ การเผยแผ่ การปกครอง การสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ และความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศและต่างศาสนา  ท่านมีศรัทธาในอุดมเพศบรรพชิต ศึกษาปฏิบัติธรรม บริบูรณ์ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ปฏิบัติศาสนากิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานสงฆ์บริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นผู้แทนของพระสงฆ์เมียนมาไปงานระหว่างประเทศและนานาชาติต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งงานศาสนสัมพันธ์ในนานาอารยประเทศ

ท่านเป็นกำลังสำคัญให้มีการตั้งสมาคมชาวพุทธในอาเซียน  (ABC)  โดยท่านเมตตารับเป็นประธานรูปแรก และมีสมาชิกจากประเทศในอาเซียน ร่วมเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอเนกอนันต์ เป็นหิตานุหิตประโยชน์ สมดังพระพุทธภาษิตที่มาในปัญจกบาต อังคุตตรนิกายว่า “สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน” แปลความว่า“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเกิดในตระกูล เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนอันมาก เสมือนมหาเมฆฝนหลวง ยังข้าวกล้าให้ถึงพร้อมงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอันมาก” จักเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

Leave a Reply