ราชกิจจาฯประกาศ แต่งตั้ง ผอ.พุทธคนใหม่

ขอแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ข้อมูลประวัติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ตำแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๕ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องรำชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

การอบรม/สัมมนา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๙
สานักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗๙ สานักงาน ก.พ.

ประวัติกรทำงาน วันบรรจุเข้ารับราชการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน – รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – รองผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ – ผู้ตรวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๐ – ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ – ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ – ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๖๒ – เป็นคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
พ.ศ. ๒๕๖๑ – เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …
พ.ศ. ๒๕๖๐ – เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินทอน)
พ.ศ. ๒๕๕๙ – เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตารวจ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ – เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารายบุคคล
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (จังหวัดเชียงใหม่)

 

******************

Leave a Reply