กก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

              วันนี้ ( ๑๐ ก.พ.๖๔ )  ที่ ทําเนียบรัฐบาล   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่  ๑) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจําปี ๒๕๖๓ พบว่า (๑) หน่วยงานที่ให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๕๖,๘๕๙ แห่ง และมีโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จํานวน ๑๑,๘๘๕ โครงการ  (๒) บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับการอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประมาณ ๒๒.๙ ล้านคน  (๓) หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน ๓๗,๘๗๘ แห่ง (๔) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประมาณ ๒๔ ล้านคน และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกหน่วยงานได้ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านกิจกรรม “ตู้ปันสุข” และปรับเปลี่ยนการทํางานใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และหัวใจบริการประชาชน ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่อยู่ในหัวใจของทุกคน ทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับนานาชาติ นอกจากนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนแม่บทฯ เช่น การพัฒนาศักยภาพ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จํานวน ๘ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม ฯ จํานวน ๙๘๐ คน การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) ให้เกิดผลสู่การเป็นจังหวัด คุณธรรมต้นแบบ จํานวน ๔ จังหวัด ใน ๔ ภูมิภาค และกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน ๕๐ องค์กรธุรกิจต้นแบบ ๒) การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อําเภอ จังหวัดคุณธรรม โดยบูรณาการทํางานกับ ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ด้วยกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” สร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ๓ ประการ ได้แก่ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธํารง รักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศ จํานวน ๓๕,๗๘๖ แห่ง ในปี ๒๕๖๓

 

             ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผน ระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และสถานการณ์คุณธรรม ปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้มอบคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยรับไปดําเนินการต่อไป

             นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย นําผลการศึกษาวิจัยประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ๕ ศาสนา และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่างๆ เพื่อไปศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป.

ขอบคุณภาพ -ข้อมูล : กรมการศาสนา

Leave a Reply