บุคลากร มจร “เศร้า” ปิดตำนานรถเมล์ฟรี 15 ปี หยุดบริการ 1 ตุลานี้!!

วันที่ 28 ก.ย. 66 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำหนังสือแจ้งหยุดการให้บริการรถรับ – ส่ง บุคลากรในการเดินทางมาปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครอยุธยา โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขยายที่ทำการจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังที่ทำงานอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะได้รับมอบหมายให้จัดหาบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยสำหรับการรับ -ส่ง บุคลากร เพื่อเป็นสวัสดิการในการเดินทางมาปฎิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตลอด ความทราบแล้วนั้น

เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานได้แจ้งบุคลากรทราบด้วยมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันการเดินทางมาปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกมากขึ้น มีรถเมล์สาธารณะขนส่งมวลชน หรือสายอื่น ๆ ที่เดินทางผ่านมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีรายจ่ายงบประมาณที่ต้องปรับปรุงในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงให้งดบริการยานพาหนะรับ -ส่งบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจะหยุดให้บริการรถรับ -ส่ง บุคลากรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Leave a Reply