“มูลนิธิหลวงพ่อรวย เจ้าคุณประสาร”มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยน้ำท่วมอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก โดยนายสมชาย รักษาศักดิ์ และคณะกรรมการมูลนิธิ พระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือ มจร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในนามมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกให้กับนายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปมอบให้ถึงมือประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก คณะศิษย์หลวงพ่อรวยโดยพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร)นายสมชาย รักษาศักดิ์และคณะศิษย์ผู้ใกล้ชิด ผู้อุปัฏฐากหลวงพ่อ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อหลวงพ่อรวย เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์ งานการศึกษาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply