นายอำเภอพาชม! ผลสำเร็จ “โคก หนอง นา พช.”

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอโพธิ์ไทร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ติดตามผลความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ 3 ไร่ ของ นายกลชัย คุณพาที บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง และ นางลำไพ ประดับสิน บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ในการติดตามผลสำเร็จของโครงการฯ ครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมแปลง ทั้ง 2 แปลง ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งหนองที่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุ และคลองไส้ไก่ที่ทำหน้าที่ส่งและกระจายน้ำ สร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่แปลงได้อย่างมีประโยชน์ นอกจากนั้น เจ้าของแปลงได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกพืชหลายชนิด เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ได้เริ่มออกผล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้แก่เจ้าของแปลง รวมถึงแบ่งปันผลผลิตแก่ญาติพี่น้องและมิตรของตนได้

โอกาสนี้ เจ้าของแปลง ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอโพธิ์ไทร และคณะฯ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนสร้างกำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้มีโครงการดีๆ มาพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

ขณะที่ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร ได้กล่าวชื่นชมพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน ทั้งสองแปลง เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการสร้างทางรอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply