“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจำลอง ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 ก.ค. 66   ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่ธรณีสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจำลอง พระพุทธปฏิมาประธานวิหาร และพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลอง พระพุทธปฏิมาประธานอาคารปฏิบัติธรรม ภายในสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระสังฆาธิการ และพระเถระ ร่วมประกอบพิธี อาทิ พระวัชรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหลวงหัวป่า จังหวัดปทุมธานี โดยนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ แล้วเข้าสู่วิหาร  ถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนตร์สรง ถวายเจิม โปรยดอกไม้ถวายพุทธบูชา แล้วจับสายสูตรเชิญพระพุทธอังคีรสจำลอง ประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธปฏิมาประธานวิหาร และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสจำลอง จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังอาคารปฏิบัติธรรม ถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนตร์สรงพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลอง ถวายเจิม โปรยดอกไม้ถวายพุทธบูชา จับสายสูตรเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลอง ประดิษฐานบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธปฏิมาประธานอาคารปฏิบัติธรรม แล้วจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคจำลอง เสร็จแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้จัดตั้งโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรม และเจริญจิตภาวนา และเป็นศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่เกษตรกรรมผสมผสานตามโครงการ โคก หนอง นา โดยน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายปัจจัยสมทบในการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นเงิน 54,298,013.69 บาท

“สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 127 ไร่ 1 งาน 59.7 ตร.วา ที่ได้รับการออกแบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) และทีมอาศรมศิลป์ โดยมีลักษณะศิลปกรรมแบบไทยประยุกต์ เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด พร้อมกับแบ่งพื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ศูนย์สุขภาพ เจดีย์และพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิหารธรรม ที่พักสงฆ์และที่พักของฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรมแยกเป็นเขตสังฆาวาสและฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา มีความเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนธรรมชาติและพึ่งตนเอง โดยอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ใช้ชื่อว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ” เพื่อสร้างรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทุนโดยเสด็จพระกุศลก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ ได้ที่บัญชี “วัดราชบพิธ เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี” ได้แก่ ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย เลขที่บัญชี 020-2-84356-654 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร เลขที่บัญชี 159-0-10328-9 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขที่บัญชี 006-2-89900-5” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply