พช.ไอเดียเจ๋ง!! ติดคิวอาร์โค้ดต้นไม้ถวาย “วัดมหาจุฬาฯ”

        วันที่ 9 มิถุนายน 2564  นางสาวสรินยา  มาตรดำ  พัฒนาการอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้มงคล ภายในวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อม“ติดคิวอาร์โค้ด”ตามความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        สำหรับกิจรรมนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้านมัสการ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ได้ปรึกษาหารือถึงความร่วมมือในการจะร่วมกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน

       ซึ่งผลจากการหารือระหว่าง พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการร่วมมือกัน 2 เรื่อง คือ

       1.จะตั้งตั้งโครงการพุทธอารยเกษตรภายในวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ,สวนพุทธอายรเกษตรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,และโครงการโคก หนอง นา บนเนื้อที่ 10 ไร่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

    2. กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการติดคิวอาร์โค้ดบนต้นไม้ต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้สำหรับนิสิต,เด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์และประชาชนทั่วไป

      สำหรับวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศเป็นวัดเดียวและวัดแรกในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย   เป็นวัดบันดาลใจขั้นอุดมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย มีการออกแบบมุ่งให้เป็นที่เผยแพร่แนวคิดและแรงบันดาลใจ สู่พระนิสิตทั่วประเทศ ที่ได้มาเรียนรู้ถึงการออกแบบและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เคารพธรรมชาติ  ก่อให้เกิดความสงบ สัปปายะ เอื้อต่อวิถีคณะสงฆ์อย่างสมสมัย

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการขออนุมัติสร้างวัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยจำนวน 53 ไร่ และสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้พื้นที่จำนวนดังกล่าวและให้ใช้ชื่อว่า “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”   และมหาเถรสมาคมได้มีมติประกาศให้เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563

Leave a Reply