มจร จัดยิ่งใหญ่! งานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย – นานาชาติ

          เมื่อวันที่  ๑๘ ก.ย. ๖๓  ที่ผ่าน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ “จัดงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ” โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายบรรพชิต ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุม

         พระสุธีวีรบัณฑิต     เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี  มหาจุฬาฯ และครบรอบ ๒๒ ปี สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ในปี ๒๕๖๓ นี้ โดยที่ มจร มีพันธกิจที่สำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. ผลิตบัณฑิต ๒. วิจัยและพัฒนา ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ ๔. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มจร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าวข้างต้นและได้ดำเนินการตามพันธกิจอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

             กล่าวเฉพาะในด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น มจร ได้มีคำสั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ที่ ๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร และพระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นที่ปรึกษา พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร เป็นประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต และ ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ เป็นประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ มจรและภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเอกชนเป็นจำนวนมากร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้

        พระสุธีวีรบัณฑิตกล่าวต่อไปว่า กำหนดการจัดงานมหกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ คือ วันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ย. ๖๓ ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์นานาชาติ ประมาณ ๓๐๐ รูป ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)  ชั้น ๒ มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดย ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ, นางนันทศรี ประกอบมี ประธานชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเทศไทย และคณะศรัทธาสายบุญทั่วประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ และในโอกาสนี้ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญ

          ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐น. ผู้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ลงทะเบียน ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ มจร วังน้อย อยุธยา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และกล่าวสัมโมทนียกถา พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายบรรพชิต กล่าวถวายรายงาน จากนั้น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ โดย ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ จะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และสุดท้าย พิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่หน่วยงาน ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานพิธี จึงขอนิมนต์ และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานและรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติในครั้งนี้โดยทั่วกัน

        ด้าน ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมในฐานะศิษย์เก่า มจร รุ่นที่ ๒๗ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ในครั้งนี้  ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ ๔ ประการ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ่ สมเกียรติภูมิ เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มจร และ ครบรอบ ๒๒ ปี สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ผมจึงได้ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากองค์การภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ตอบรับและยินดีมาร่วมงานหลายองค์การ คือ ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ โดย ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ประธานชมรมฯ และคณะชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเทศไทย โดย นางนันทศรี ประกอบมี และคณะ มูลนิธิสยามานุรักษ์ โดย ผศ.พิเศษ ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิและคณะ สมาคมไทย-เนปาลี โดย นายสมชาย ชาตรี(กุมาร การกี) นายกสมาคมฯ และคณะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผอ. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะ ชมรมนาฏศิลป์นิสิต มจร นอกจากนี้ ยังมีศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังอีกหลายท่านที่จะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ เช่น สัญญา พรนารายณ์, หนุ่ม ภูไท, ปริศนา วงศ์ศิริ, จันทร์ประภา บุญเทวีโชค, ด.ช.สรวิศ วรรณวงศ์ (น้องเต็งหนึ่ง) หมอแคนน้อยอายุ ๑๐ ขวบ แชมป์เป่าแคนประเทศไทย  เป็นต้น

         ผมขอขอบคุณ องค์การภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงที่กรุณาให้เกียรติและยินดีมาร่วมแสดงในงานนี้ และขอกราบขอบพระคุณ และ ขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และสุดท้าย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้ผนึกพลังร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมสำคัญครั้งนี้

          ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ผมขอนิมนต์ และเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ศิษย์เก่า มจร และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โปรดไปร่วมเป็นเกียรติและรับชมงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติครั้งนี้โดยทั่วกัน”

/////////////////////////////////////////////////////////////

 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ    โทร.๐๘๓-๑๕๖๖๕๔๘

Leave a Reply