มอบดุษฏีนิพนธ์สันติศึกษา หนุนต้านการทุจริต เสริมสร้างสังคมช่อสะอาด

มอบดุษฏีนิพนธ์สันติศึกษา หนุนต้านการทุจริต เสริมสร้างสังคมช่อสะอาด ‘วิชา มหาคุณ’เตือนอย่าหย่อนบัตรเลือกตั้งในฐานะทาสเงินใคร

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่โรงแรมอยุธยาวิเวอร์วิว พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้มอบดุษฏีนิพนธ์เรื่อง #รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติวิธี แก่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตในฐานะที่สนับสนุนส่งเสริมทุนวิจัย โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมกับ พ.ต.ท.มาธวี ตรีมธุรกุล ผู้ประสานงานของมูลนิธิ รับมอบในงานการปฐมนิเทศและสัมมนาการจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒

ดุษฏีนิพนธ์เรื่องดังกล่าวเป็นการสร้างพระสงฆ์ให้เป็นพระวิทยากรสันติภาพ เพื่อออกไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักกการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่ให้เกิดสันติภาพ โดยมีพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปผ่านการพัฒนาเป็นวิทยากรสันติภาพ จำนวน ๑๒๐ รูป/คน ทั่วประเทศ จึงขออนุโมทนาบุญขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณที่สนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคม พลเอกธีระเดชที่อนุมัติทุนวิจัย ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้สนับสนุนทุนวิจัย และว่าที่ ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ถือว่าเป็นผู้ให้กับสนับสนุนเป็นอย่างดี

ในนามผู้ทำวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬา ในการสนับสนุนและให้โอกาสในการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำให้งานดุษฏีนิพนธ์เล่มนี้จะมีคุณูปการต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ พระสงฆ์ช่อสะอาด นักสงฆ์นักเผยแผ่ และพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นสร้างพัฒนามนุษย์ พัฒนาพระสงฆ์เพื่อเป็นต้นแบบ

ทั้งนี้ ในการเปิดการสัมมนาโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ศาสตราจารย์วิชาได้กล่าวตอนหนึ่งว่า เราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆ แต่เราต้องคิดใหญ่ เราต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ในระดับชุมชน เพราะการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเริ่มจาก #บ้าน_วัด_โรงเรียน เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เราต้องออกแบบหมู่บ้านให้ร่วมกันอย่างสันติสุข เพราะแต่ละหมู่บ้านมีขนบธรรมเนียบประเพณีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ถึงจะมีความแตกต่างกันแต่ชุมชนต้องไม่แตกแยก

“เรากำลังจะมีการเลือกตั้ง #เราต้องหย่อนบัตรในฐานะเจ้าของประเทศ มิใช่หย่อนบัตรในฐานะทาสของใครหรือไปรับเงินใครมา ประชาชนเป็นเจ้าประเทศ เราคนไทยต้องมีอุดมการณ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน เราจึงมีคำว่า ช่อสะอาด ภายใต้ ๔ สะอาด คือ กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด จากการประเมินระดับประเทศด้านการทุจริต เราสอบตกทุกปีเรื่องการทุจริต เราจึงต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สังคมของเราก่อน โดยยกตัวอย่างสิงคโปร์เริ่มพัฒนาประเทศด้วยการเริ่มจากการพัฒนาชุมชน เราจึงไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงอาศัยความเป็นช่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะทำให้มีพลังคือ #บ้านวัดโรงเรียน เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในของเราก่อน เราจึงมุ่งพัฒนามนุษย์มิใช่พัฒนาด้านวัตถุ จึงมีพลังของการเปลี่ยนแปลง จึงมีการพัฒนาเยาวชนช่อสะอาดให้มีความเจริญทางด้านจิตใจก่อน เป็นการสร้างฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป”

Leave a Reply