ชาวสิงคโปร์กว่า 20% ไม่นับถือศาสนา เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ แต่คนนับถือพุทธยังมากที่สุดอยู่

Photo by Muhamad Iqbal Akbar on Unsplash

ศาสนา หนึ่งในเครื่องพึ่งพาทางจิตใจของคน ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่พุทธ คริสต์ อิสลาม หรือพราหมณ์-ฮินดู ขึ้นอยู่กับรูปแบบของวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ หรือบางประเทศมีสัดส่วนผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ ที่สูง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

ชาวสิงคโปร์ไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่

ที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีการทำสำรวจสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี ครั้งล่าสุดคือปี 2020 พบว่า สัดส่วนการนับถือศาสนาในประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปจากการทำสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะประเด็นด้านศาสนา ที่พบว่า สัดส่วนของคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ มีมากจำนวนมากขึ้น

จากการสำรวจ พบว่า ชาวสิงคโปร์นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในสัดส่วน 31.1% ตามด้วยศาสนาคริสต์ 18.9% ศาสนาอิสลาม 15.6% ลัทธิเต๋า 8.8% ศาสนาฮินดู 5% และศาสนาอื่นๆ 0.7%

สิ่งที่น่าสนใจจากการทำสำรวจสำมะโนประชากรครั้งนี้ คือ จำนวนผู้ที่ไม่นับถือศาสนามีจำนวนถึง 20% เพิ่มขึ้นจาก 17% เมื่อปี 2010

ชาวสิงคโปร์ที่ไม่นับถือศาสนาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติจีน มากกว่าคนที่มีเชื้อชาติมาเลย์ และอินเดีย ในสัดส่วนถึง 26% เทียบกับชาวมาเลย์ที่ไม่นับถือศาสนาเพียง 0.4% และชาวอินเดีย 2.2%

โดยจำนวนชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธมีจำนวนลดลงเล็กน้อย จากเดิม 43% ในปี 2010 เป็น 40.4% ในปี 2020

สำหรับชาวสิงคโปร์ที่ไม่นับถือศาสนา ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ในสัดส่วน 24% ในขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีเพียง 15% เท่านั้นที่ไม่ได้นับถือศาสนา

ภาพโดย Chinh Le Duc จาก Unsplash

หลายประเทศ คนส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา

ความจริงแล้วการไม่นับถือศาสนาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา ซึ่งข้อมูลจาก World Population Review พบว่า 10 ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนามีดังนี้

  • ประเทศจีน นับถือศาสนา 7%

  • ประเทศญี่ปุ่น นับถือศาสนา 13%

  • ประเทศเอสโนเนีย นับถือศาสนา 16%

  • ประเทศสวีเดน นับถือศาสนา 19%

  • ประเทศนอร์เวย์ นับถือศาสนา 21%

  • ประเทศกรีซ นับถือศาสนา 23%

  • ฮ่องกง นับถือศาสนา 26%

  • ประเทศเนเธอร์แลนด์ นับถือศาสนา 26%

  • ประเทศอิสราเอล นับถือศาสนา 30%

  • สหราชอาณาจักร นับถือศาสนา 30%

 • ภาพข้อมูล brandinside.asia
 • ภาพhttp://2016pagoda.blogspot.com

Leave a Reply