ผลสอบบาลีปี2562! ป.ธ.9 ได้ 40 รูป นาคหลวง 5 รูป

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ. 7,8,9 ส่วนระดับชั้นอื่นๆ จะมีการติดประกาศในวันถัดไปที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำฯ

ป.ธ.7 สอบได้ 155 รูป จากจำนวน 853 รูป ขาดสอบ 274 รูป ถูกตัดสิทธิ 7 รูป ขณะที่บาลีศึกษา (บ.ศ.) 7 สอบได้ 3 ราย จาก 8 ราย

ป.ธ.8 สอบได้ 66 รูป จากจำนวน 713 รูป ขาดสอบ 118 รูป ขณะ บ.ศ. 8 สอบได้ไม่มี จากจำนวน 8 ราย

ป.ธ.9 สอบได้ 40 รูป จากจำนวน 414 รูป ขาดสอบ 73 รูป โดยจากวัดธรรมกาย 5 รูป วัดโมลีกายาราม 5 รูป ส่วนสามเณที่สอบได้คือ 1.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง วัดเชตุพลวิมลมังคลาราม 2.สามเณรวันมงคล ดีฤกษ์ วัดโมลีโลกายาราม 3.สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง จากสำนักเรียนวัดอรุณราชวราม 4.สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ วัดพระธรรมกาย 5.สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย จากวัดจองคำ จ.ลำปาง ขณะที่ บ.ศ.9 สอบได้ไม่มี

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 22-26 มี.ค. มีการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงทุกชั้นประโยคที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ปีนี้มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบ ตั้งแต่ประโยค1-2 ถึงป.ธ.9 จำนวน 30,320 รูป ลดลงทั้งสิ้น 1,605 รูป จากปีที่แล้วสอบจำนวน 31,925 รูป พร้อมกันนี้การสอบบาลีศึกษา 9 หรือ บ.ศ.9 นั้น นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล ได้เข้าสอบด้วย ปรากฏว่าผลการสอบยังไม่ผ่าน

น.ส.สุกัญญานั้น เป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะสนใจในการศึกษาภาษาบาลีโดยสอบได้ประโยค บ.ศ.5 สังกัด สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้ย้ายไปสังกัดสำนักเรียนวัดสามพระยาสอบประโยค บ.ศ.6-8 ได้ และเข้าสอบประโยค บ.ศ.9 ในปี 2561แต่ไม่ผ่าน จึงเข้าสอบอีกครั้งในปีนี้ พร้อมกันนี้น.ส.สุกัญญานั้นนอกจากสนในเรียนภาษาบาลีสันสกฤตแล้วยังสนใจเรียนภาษาธิเบตอีกด้วย

หมายเหตุ สำหรับประโยคอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ เพจสมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์  https://www.facebook.com/groups/pasapali/?epa=SEARCH_BOX

Leave a Reply