เจ้าคณะอำเภอวังน้อยถวายข้าวสาร 93 กระสอบ’มจร’

วันที่ 8 ม.ค.2562 ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉัน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคระอำเภอวังน้อย และพระครูสังฆรักษ์ภูริทัต ภูริทตฺโต ประธานสำนักสงฆ์พระรัตนตรัยวังจุฬา นำคณะศิษยานุศิษย์ ถวายข้าวสารจำนวน 93 กระสอบ ถวายพัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานนำพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และรับมอบถวาย ข้าวสารจำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสนับสนุนในด้านการศึกษาพระนิสิต มจร ในภาคการศึกษานี้และต่อๆไป

ขณะเดียวกันพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (สมรักษ์ อนาลโย) พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายข้าวเดือนละ 1,000 กก. รวมทั้งน้ำดื่ม

 

Leave a Reply