ชาวพุทธปทุมยื่นถวายฏีกาแด่ในหลวง ณ ทำเนียบองคมนตรี – พร้อมเดินสายขอ มส.ทบทวนมติ (คลิป)

วันที่ 11  ต.ค. 64  เช้าวันนี้เวลา 09.30 น. ตัวแทนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานี        พร้อมด้วยประชาชนผู้มีความศรัทธาในพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้เดินทางไปทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบองคมนตรี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อขอให้ทบทวนมติมหาเถรสมาคม ความว่า  ขอเมตตาทบทวนมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30  กันยายน 2564    กราบนมัสการ กรรมการมหาเถรสมาคม  สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.สำเนาหนังสือขอความธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1  2.สำเนาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนว่า มหาเถรสมาคมมีมติปลดพระธรรมรัตนาภรณ์โดยไม่ปรากฏว่า ถูกตั้งกรรมการสอบอธิกรณ์ หรือสอบจริยาพระสังฆาธิการจากเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าคณะภาค 1 ซึ่งเป็นผู้ปกครองใกล้ชิดว่า มีผู้ใดร้องทุกข์กล่าวโทษและมีการตั้งกรรมการสอบสวนพระธรรมรัตนาภรณ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 24) แล้วเสนอถอดถอนหรือไม่ ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ (1.สำเนาหนังสือขอความธรรมต่อเจ้าคณะภาค 1) จึงกราบขอเมตตานำเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแจ้งชัด ขอให้กรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาทบทวนมติถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์ (วันที่ 30 กันยายน 2564 ) ตามที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ออกไปก่อน

อนึ่ง ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบตามกฎมหาเถรสมาคมหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำมติมหาเถรสมาคมที่ไม่ชอบด้วยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 ซึ่งปรากฏทางสื่อมวลชนไปใช้ ในทางที่เป็นโทษต่อพระธรรมรัตนาภรณ์ ควรจะรอพระราชวินิจฉัย ตามที่ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2สำเนาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

จึงกราบเรียนมา เพื่อขอเมตตาได้โปรดนำเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อขอให้กรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณายับยั้งทบทวนมติถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์ และรอขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ตามที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเมตตาดำเนินการต่อไป   กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงปวงเกล้าฯ เหล่าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานี       พร้อมด้วยประชาชนผู้มีความศรัทธาในพระธรรมรัตนาภรณ์

Leave a Reply