เตรียมประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ๒๖ – ๒๗ธ.ค.นี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปฏิบัติภารกิจดังนี้

(๑) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับรอง ผอ.พศ. และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สนง.พศ. พุทธมณฑล นครปฐม

(๒) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ร่วมหารือและให้แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มจร มีท่านเจ้าคุณพระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์หลายท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรมโพธิวิชชาลัย พุทธมณฑล นครปฐม

(๓) เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้มี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กก.มส. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล นครปฐม
และ (๔) เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. เยี่ยมเป็นกำลังใจและให้โอวาทแก่นิสิต วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ณ สถานปฎิบัติธรรมมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง พุทธมณฑล สาย ๘ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Leave a Reply