สนามสอบบาลี “คึกคัก”ทั่วประเทศ

       

            เมื่อวานนี้ (8 มี.ค.64) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี พล.อ.อ. อำนาจ  จีระมณีมัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง (3) ระดับ 11 เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธีครั้งนี้

           ในขณะที่ช่วงบ่าย  พระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พระเทพปวรเมธี ประธานองค์การศึกษา (อาจารย์ใหญ่), พระราชปริยัติดิลก ประธานองค์การปกครอง, พระเทพปฏิภาณกวี ประธานองค์การเผยแผ่, พระวิมลปัญญาภรณ์ ประธานองค์การสาธารณูปการ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระมหาเถรานุเถระ วัดประยุรวงศาวาส และผู้ที่ได้ถวายอุปถัมภ์สนามสอบ ณ สนามสอบ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ต่อมาเวลา ๑๔.๕๐ น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระมหาเถรานุเถระวัดประยุรวงศาวาส ถวายการต้อนรับ

          บรรยากาศการสอบบาลีประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๕  ปีนี้เป็นไปด้วยความคึกคักทั้ง ๑๐๒ สนามสอบ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์การเข้าสอบ จึงมีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีสอบสนามหลวงนี้เป็นจำนวนมาก

         การสอบบาลีสำหรับคณะสงฆ์ไทยถือว่า..เป็นการรักษาพระพุทธพจน์คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและทั้งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะคณะสงฆ์สายเถรวาทใช้ภาษาบาลีที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนและสืบทอดพระธรรมวินัย

        ที่วัดศรีนคราราม จังหวัดอุดรธานี พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีจำนวนผู้สอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดสอบได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร ผู้เข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.ตอนหนึ่งว่า

       การสอบบาลีถือว่า เป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หน้าที่ของพระเณร นอกจากจะต้องประพฤติตามพระวินัยแล้ว อีกหน้าที่หนึ่ง คือ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การสอบห้ามคิดคดมีใจทุจริตเด็ดขาด

        “นักเรียนพระบาลีจะไม่ทรยศพระบาลี หากพระ เณร เรามีใจคด คิดทุจริต ในการสอบ พระ เณร เรา จะสอน ใครได้ แม้แต่สอนตนเอง ก็สอนไม่ได้…”

        ส่วนที่สนามสอบวัดพญาภูจังหวัดน่าน ประธานนำสอบบาลีคือ พระศรีสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เปิดเผยว่า

        “ ที่สนามสอบวัดพญาภู จังหวัดน่าน ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ​ ๖๐​ กว่ารูป​ และคฤหัสถ์เข้าสอบบาลีศึกษา​ ๓๐​ กว่าคน​ ที่เรือนจำจังหวัดน่าน​..”

              สำหรับปีนี้บรรยากาศการสอบบาลีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั่วประเทศตลอดทั้ง ๓ วันคือระหว่างวันที่๘ -๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ..

Leave a Reply