“พระอาจารย์ มจร”ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดูอินเดีย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศาตราจารย์ ดร. ลัลจี สราวัก (Lalji Shravak) ถวายการต้อนรับพระมหาไพฑูรย์ ปันตนันโท (วรรณบุตร) ดร. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ในการนี้ได้ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา และร่วมเสนอบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ โดยให้พระจิตติพันธ์ กิตติวังโส พระนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบาลีและพุทธศาสนา ที่ปรึกษาสมาคมพระนักศึกษา-นักศึกษาไทย และพระเฉลิมราช ปัญญาสิริ พระนักศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา ประธานสมาคมพระนักศึกษา-นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย และคณะ ติดต่อประสานงานและนิมนต์ไปพบ

ในการสนทนากันนั้น ศาตราจารย์ ดร. ลัลจี ได้นำวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ จำนวนหนึ่งมาประกอบการอธิบาย และได้ถวายวารสารวิชาการ “The Indian International Journal of Buddhist Studies” ด้วย

เมื่อกล่าวถึงศาตราจารย์ ดร. ลัลจี สราวัก (Lalji Shravak) เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาบาลีและพุทธศาสนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู เมืองพาราณสี อินเดีย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้วยท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านบาลีและพุทธศาสนาโดยตรง พร้อมกันนั้นยังมีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระจากเมืองไทย ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในยุคสมัยปี พ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) อาทิ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม ป.ธ. 9) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตตมชาโต ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร เจ้าคณะภาค 18 พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรัจโจ ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดสวนพลู รองเจ้าคณะภาค 10

ศาตราจารย์ ดร. ลัลจี สราวัก (Lalji Shravak) เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาใจดีต่อพระนักศึกษา- นักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก เป็นคนที่ชอบฟังเสียงสวดมนต์โดยเฉพาะบทมงคลสูตร ยามใดมีงานที่บ้านจะชอบนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปสวดมนต์บ่อยครั้ง และแม้ในครั้งที่ภรรยาท่านเสียชีวิตก็นิมนต์พระสงฆ์ไทยไปสวดพระอภิธรรมเช่นกัน กล่าวได้ว่า แม้ท่านจะไม่ได้เป็นพุทธแบบเต็มตัว แต่ใจท่านเป็นพุทธอย่างเห็นได้ชัดเจนและกล่าวได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจในพระนักศึกษาและนักศึกษาไทยมาก

Leave a Reply