รัฐบาลชูโครงการปันแสง “โคกอีโด่ยวัลเลย์” ต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนว SEP สอดคล้องเศรษฐกิจ BCG

รบ.ชูโครงการปันแสง โคกอิโด่ยวัลเลย์ เป็นจุดเช็กอินใหม่ ต้นแบบพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรตามแนว SEP นวัตกรรมผักหวานป่าแก้จนพืชหมุนเวียน สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน ก้าวสู่ BCG

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากวิกฤติพลังงานโลกและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นที่จะทำน้อยให้ได้มาก พร้อมขอให้มีการขยายการดำเนินการเรื่องพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่ ควบคู่กับการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการปันแสง ที่“โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ได้กลายเป็นจุดเช็กอินในพื้นที่ รองรับนักท่องเที่ยว คณะบุคคลจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน โดยพระปัญญาวชิรโมลี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร โดยนำไปต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รถเข็นนอนนาพลังงานแสงอาทิตย์ และพัฒนาเป็นอาชีพรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในนาม “ช่างขอข้าว” เพื่อนำรายได้กลับมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าทั้งนี้ยังเชื่อมโยงพื้นที่การเกษตรที่เน้นการออกแบบโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ และการออกแบบเพื่อการฟื้นฟูและแนวชนิดพืชผสมผสาน เช่น ปลูกผักหวาน กล้วย มะละกอ มะเขือ พริก พืชผักคลุมดิน พืชหัว ไม้เลื้อยและถั่วฝักยาว โดยเฉพาะโพนผักหวานป่า แก้ปัญหาความยากจน มีการออกแบบระบบการให้น้ำจากที่สูงไหลลงที่ต่ำ การกักความชื้นไว้ในขอนไม้ใต้โพนที่จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ไปเรื่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ BCG

นอกจากนี้ จ้งหวัดอุบลราชธานียังเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกของกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “World Soil Day” 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพรมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ในการพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรต่างๆ

“พล.อ.ประยุทธ์ได้เคยลงพื้นที่และชื่นชมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” จ.อุบลราชธานี อีกทั้งยังให้การสนับสนุนผลักดันให้มีการปรับปรุงผิวถนนเข้าโครงการถนนลาดยางตั้งแต่ถนนใหญ่ถึงตำบลห้วยยาง ระยะทาง 7.18 กิโลเมตร เข้าไปยังโครงการเสร็จเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังสอดรับเป้าหมายกรุงเทพฯที่ไทยเป็นผู้นำในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG บนเวทีเอเปค2022 จึงสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถต่อยอดสร้างโอกาสในการแข่งขัน และการท่องเที่ยว สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน”น.ส.ทิพานัน กล่าว

Leave a Reply