“สมเด็จธงชัย” มุ่งยกระดับโครงการพระธรรมจาริก นำหลักพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับคณะสงฆ์ไทย รุ่นที่ 2 ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้มอบตราตั้งรองประธานโครงการพระธรรมจาริก ประกอบด้วย พระวิมลมุนี วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ พระอุดมบัณฑิต วัดเบญจมบพิตรฯ พระสุธีรัตนบัณฑิต วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร พระครูปัญญาสังฆการ วัดศรีโสดา และพระครูวรวรรณวิวัฒน์ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นคณะผู้บริหารขับเคลื่อนโครงการพระธรรมจาริกให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งยกระดับโครงการพระธรรมจาริก ให้เป็นที่พึงทางจิตใจของประชาชน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ดีขึ้น โดยนำหลักการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ดีงาม


โครงการพระธรรมจาริกก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2508 โดยดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตเจ้าอาวาสอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของไทย มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบวชชาวเขา การส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ป่าไม้ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่สูง ปัจจุบันมีอาศรมพระธรรมจาริกจำนวน 300 กว่าแห่ง พระธรรมจาริก 300 กว่ารูป

ในปี 2565 โครงการพระธรรมจาริกได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อนำมาอบรม พัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก จำนวน 69 รูป ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 จากนั้นจะส่งขึ้นไปประจำอาศรมต่าง ๆ ในภาคเหนือและภาคกลางต่อไป

ทั้งนี้ในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการดังกล่าว พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบถวายเกียรติบัตร แด่พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมตามโครงการด้วย

Leave a Reply