สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป-พระคติธรรมวันขึ้นปีใหม่ “ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขอท่านจงเจริญเมตตาจิต แบ่งปัน เพื่อความผาสุกร่วมกันของประชาชาติไทย เทอญ

ขออำนวยพร

“ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

Leave a Reply