สถาบันภาษา”มจร” ดำเนินการเชิงรุกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตอาเซียน

 

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มีคำสั่งที่ 1683/2564 เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอาเซียน ลงนามโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. ,อธิการบดี โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันของมหาวิทยาลัยคือสถาบันภาษา, สำนักทะเบียน,คณะมนุษยศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์และศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอาเซียนโดยมุ่งเน้นการเสริมทักษะที่จำเป็นได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งเเต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง ในฐานะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง (Working Language) ของประชาคมอาเซียน และมุ่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.,ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายของโครงการคือ การเสริมทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนิสิต สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสื่อสารในระดับชาติและนานาชาติได้

ด้าน พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ,ดร. ,รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา กล่าวเสริมว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย การทำหน้าที่สนับสนุนนิสิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับประชาคมอาเซียนจึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะดำเนินการร่วมกันกับสถาบันภาษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ในการนี้ พระมหาอาชิระ วชิรนาโค อาจารย์ประจำสถาบันภาษา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจะผลิตสื่อ การเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตและจะออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกช่วงชั้นและวัย ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยในชุดแรกจะเป็นสื่อการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) ในรูปแบบวิดีโอ และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การสอนวิปัสสนา การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ และในอนาคตจะต่อยอดไปสู่หัวข้อการเรียนอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที กล่าวในนามคณะกรรมการและผู้ประสานงานของศูนย์อาเซียนศึกษาว่าขอเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการจะประชุมหารือครั้งแรก โดยมีผู้อำนวยการสถาบันภาษา, ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล,ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและผู้บริหารจากคณะทั้ง ๔ คณะ โดยสามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดและรายงานโครงการตลอดทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันภาษาได้ที่ ห้อง D300 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือทาง Facebook Fanpage :Limcu FC

Leave a Reply