“เช็ครายชื่อ!! มติ มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ในส่วนที่มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ มีดังนี้

๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ (คณะสงฆ์ธรรมยุต) ดังนี้

-พระครูสุกิจวิศาส (เคลือบ) ฉายา ธมฺมเตโช อายุ ๙๖ พรรษา ๗๕ ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต)

-พระครูสันตยาภิวัฒน์ (วสันต์) ฉายา ทยาลุโภ อายุ ๗๙ พรรษา ๕๘ เจ้าคณะอำเภอพังโคน (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

-พระครูสุวิมลวรญาณ (บุญเกิด) ฉายา สิกฺขาสโภ อายุ ๖๓ พรรษา ๔๑ เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองตาล ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

-พระครูสุจิตธรรมาภรณ์ (ทวีศักดิ์) ฉายา สุจิตฺโต อายุ ๖๗ พรรษา ๔๐ เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดถ้ำดอยลาน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก (ธรรมยุต)

-เจ้าอธิการเสาร์ ฉายา สุธมฺโม อายุ ๕๖ พรรษา ๒๔ เจ้าคณะตำบลระแหง (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดดอยแก้วเทพเนรมิต ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระแหง (ธรรมยุต)

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง รายงานแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต) ดังนี้

-พระครูวิจิตสีลาจาร (ประสิทธิ์) ฉายา ชาตวณฺโณ อายุ ๕๙ พรรษา ๓๗ เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต) ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต)

๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

-พระราชเมธากร (ทองย้อย) ฉายา โชติวโร อายุ ๙๓ พรรษา ๗๒ เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรัตนาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒

-พระครูพัฒนกิจสุนทร (ปั่น) ฉายา ยสินฺธโร อายุ ๙๑ พรรษา ๖๙ เจ้าอาวาสวัดบัวลอย และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

-พระมหายงยุทธ ฉายา ติกฺขญาโณ อายุ ๕๔ พรรษา ๓๐ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ และรองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่

-พระครูพิสิษฐ์ธรรมานุวัตร (ศุภวัฒน์) ฉายา อาภาธโร อายุ ๗๔ พรรษา ๔๔ เจ้าอาวาสวัดน้ำใส และเจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา

๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
-พระวชิรคุณากร (วรรณะ) ฉายา ทสฺสนีโย อายุ ๗๔ พรรษา ๕๔ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

-พระมหาโกรศชนรรทน์ ฉายา สุเมโธ อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง และรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

-พระครูวิบูลเจติยาทร (จำเริญ ธีรปญฺโญ) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

-พระวิมลมุนี (นนท์พันธ์ ปภสฺสโร) อายุ ๕๖ พรรษา ๓๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๕.อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพิ่มอีก ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

-พระครูสุนทรปภากร (ประกิต ปภากโร) อายุ ๗๐ พรรษา ๕o เจ้าอาวาสวัดบุญเรือง ตำบลปาก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๓

-พระครูอุดมคณารักษ์ (สุทธิพงษ์ สุวีโร) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๑ เจ้าอาวาสวัดอำมาตย์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอเทิง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รูปที่ ๔

-พระครูวิสาลบุญสถิต (ประเสริฐ ฐิตปุญฺโญ) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองสงฆ์ ภาค ๖ ดังนี้

-พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) อายุ ๕๐ พรรษา ๒๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าภาวนาภิรมณ์ (ม่อนจำห้า) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

-พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ (จักรพันธ์ ขนฺตยาคโม) อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงเทพมหานครั ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply