รมช.สธ.เปิดศูนย์บริการคนพิการพร้อมตรวจสุขภาพพระสงฆ์รพ.ระยอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมคณะ มาเปิด “ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลแบบเบ็ดเสร็จ” One Stop Service และได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสาธารณสุข กับเขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ให้บริการครอบคลุมทั้งบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ

การจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความพิการและการปรับตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การหาผู้ช่วยเหลือคนพิการ การประเมินและฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การรับเบี้ยสงเคราะห์ การกู้ยืมกองทุนสนับสนุนคนพิการ ดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่งใน 12 เขตสุขภาพ เริ่มแห่งแรกที่โรงพยาบาลระยอง โดยจ.ระยอง มีผู้พิการมาขึ้นทะเบียน 16,782คน ร้อยละ 58 เป็นความพิการทางการเคลื่อนไหว รองลงมาพิการทางการได้ยินและการมองเห็น

หลังจากนั้นได้เดินทางไป ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และประชาชน ที่วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ดร.สาสิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะช่วยให้พระสงฆ์-สามเณรเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันทีเพื่อไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค การตรวจโรคทั่วไป คัดกรองมะเร็ง โรคทางจักษุ ทันตกรรม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การฝังเข็มเพื่อรักษาและฟื้นฟู โดยนำร่องที่วัดเนินพระ เป็นแห่งแรก ปัจจุบันทั่วประเทศ มีพระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 252,851 รูป จาก 41,142 วัด จากผลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ – สามเณรทั่วประเทศล่าสุดในปี 2559 พบว่าพระสงฆ์มีสุขภาพดีร้อยละ 52 มีภาวะเสี่ยงร้อยละ 19 มีภาวะป่วยร้อยละ 29 โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เจ็บป่วย คือ ไขมันในเลือดสูง ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน สูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ส่วนโรคที่พบมาก 5 อันดับ คือ โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง

Leave a Reply