“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก สดุดีพระเกียรติคุณร.9 ภายใต้คอนเซ็ปท์ ”อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ให้กับผู้ชนะรางวัล โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นาย ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวุฒิ บรรณรักษ์ อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและ ส.ส.จังหวัดตาก นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ อดีต ส.ส.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทนหมอดินจากทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โดยนายอลงกรณ์กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร        ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)”เป็นพระองค์แรกของโลกต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกและบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

ขณะเดียวกันหลังการประชุม APEC ที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ประเทศทั่วทุกภูมิภาคต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิกฤติความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model เข้ามาขับเคลื่อนเป็นหลักในการพัฒนาสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับการจัดงานวันดินโลกกระทรวงเกษตร ฯ ถือเป็นวาระของการรณรงค์ความสำคัญของดินที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตภาคเกษตร เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 และเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้ไปแล้ว หากไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจะเกิดการเสื่อมโทรม และการฟื้นฟูให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ต้องใช้เวลานับพันปีจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลกนิทรรศการ“มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทยนิทรรศการมีชีวิต แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอเบอร์รี่ และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูงเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์แข่งขันทำอาหารเป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และร้านค้าผลผลิตจากเกษตรกร ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือโทร 1760.

Leave a Reply