รวมพลังขับเคลื่อน “หมู่บ้านศีล5”

1,195 Views

         คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการ, พระราชวัลภาจารย์, พระศรีสมโพธิ กรรมการ, พระครูพิศิษฏ์สรคุณ เจ้าหน้าที่ สนง.โครงการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ”(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

       ในการนี้ มีนางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน, นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผอ.พศจ.สุราษฎร์ธานี, นายอัครพล อภิรักษ์จิตสุภาพ ปลัดอาวุโสอำเภอพระแสง นายประเสริฐ ชัญจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ต, เป็นต้น  ตัวแทนกรรมการวัดบางใหญ่, พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดพื้นที่ให้คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ  คือ   อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีวัดบางใหญ่ โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมใจและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนเข้มแข็ง ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา คณะสงฆ์ในท้องที่เสียสละจริงใจในการทำงานร่วมกับประชาชนโดยยึดคติของพระเทพพิพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ว่า

     “การช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่เพราะเรามีเยอะ แต่เพราะเรารู้ซึ้งคำว่า ไม่มี, เราไม่ได้รวย แต่เพราะเรารู้จักคำว่า พอ”

      อัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่เด่นชัดคือ การทุ่มเทในการลดละเลิกและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน มีวัฒนธรรมเข็มแข็ง

     ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ดำเนินการได้นำคณะกรรมการลงเยี่ยมพื้นที่โดยทางเรือ เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระที่วัดทุกวันพระ กิจกรรมในชุมชน การจัดทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ถูกน้ำท่วมสูญหาย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของและปัจจัยดำรงชีพ เยี่ยมชมการออกกำลังกายตามจังหวะเพลงศีล 5

     ส่วนในการลงพื้นที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี มีวัดบางสวรรค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นหมู่บ้านที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหมู่บ้านอื่นอีก 13 หมู่บ้านในตำบลเดียวกัน เพื่อเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหตุ เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี เนื่องจากมีต้นทุนทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์คือ พื้นที่อ่างน้ำผุด จำนวน 179 ไร่ ที่มีน้ำผุดจากใต้ดินนับล้านตา ผุดเป็นน้ำใส เย็น มองเห็นตัวปลา มีต้นไม้น้อยใหญ่และหญ้าน้ำเรียงรายตามธรรมชาติ ที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

    โครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นดำริเกิดขึ้น โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

   โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม 8  หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

  โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

 

Leave a Reply