“สันติศึกษา – มหาจุฬาฯ – กระตุ้นนิสิตนำสันติภาพลงดิน

“สันติภาพในสังคม เริ่มต้นจากหมู่บ้าน

สันติภาพเพื่อชุมชน

“สันติศึกษา – มหาจุฬาฯ – กระตุ้นนิสิตนำสันติภาพลงดิน

พัฒนาสันติภาพให้กินได้ ใช้ชีวิตสันติสุข..”

 

******************

            พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารจึงเป็นทุกข์” เพราะร่างกายหิวโหยจึงทำให้คนสนใจแต่เรื่องปากท้องมากกว่าเรื่องจิตใจ มุ่งแสวงหาความสุขจากการมีกินมีใช้ มากกว่าความสุขสงบทางจิตใจ ฉะนั้น จึงไม่แปลกว่า เพราะเหตุใด? จึงตรัสให้อนาถปิณฑิกเศรษฐีจัดสำหรับข้าวปลาอาหารให้ชายคนหนึ่งรับประทานก่อนที่จะแสดงธรรม

         หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นอกจากจะเน้นสันติภาพให้เกิดภายในตามพุทธประสงค์แล้ว ยังเน้นกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสันติภาพภายนอก “สันติภาพภายนอกมิได้มีนัยเพียงกระตุ้นให้เกิดความปรองดองในชีวิต ชุมชน และสังคมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงมิติการพัฒนาการเป็นอยู่ในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพเพื่อการกินดีอยู่อิ่มปากอิ่มท้องด้วย..”

         ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรจึงกระตุ้นให้นิสิตปริญญาเอก นำสันติภาพลงดิน พัฒนาสันติภาพให้กินได้ งานวิจัยที่เน้นชุมชนเป็นฐาน (Community Based Peace Studies) อย่างน้อย 4 ชิ้น จึงสะท้อนเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่าน คุณจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ อดีตนายกโรตารี่ จังหวัดลพบุรี พัฒนาผู้นำสตรีจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างชุมชนสันติสุข #คุณวรภา มนต์อารักษ์ พัฒนาสินค้าชุมชน #คุณสุระเชษฐ์ สุทธิบุตร ต่อยอดด้วยการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์โดยพุทธสันติวิธี และ  คุณธปภัค ได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนานักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำตำบล

           งานวิจัยทั้ง 4 ชิ้น จึงเป็นการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาสันติภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเริ่มจากการนำคนในชุมชนมาปรับ Mindset เสริมสร้างและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งด้านจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนโดยเน้นวัสดุและผลิตภัณฑ์ในชุมชน แล้วพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะจนสามารถขายสินค้าในตลาดออนไลน์ นอกจากนั้น ยังฝึกทักษะกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถประนีประนอมข้อพิพาทและผลประโยชน์ในชุมชนด้วย

         งานวิจัยสาขาสันติศึกษาตามแบบฉบับของมหาจุฬาฯ จึงเน้นนำสันติภาพลงดิน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถกินสันติภาพได้ พร้อมๆ กับการนำสันติธรรมลงสู่จิตใจของนิสิตและกลุ่มคนในชุมชน แนวทางเช่นนี้ จะทำให้สันติภาพมีความหมายและเกิดคุณค่าในวิถีแห่งการปฏิบัติในวิถีชีวิต และในชุมชนฐานราก เพราะ #สันติภาพในสังคมเริ่มต้นจากหมู่บ้าน

         แนวคิดสันติภาพจากทฤษฎีกำลังลงไปสู่ภาคปฎิบัติ โดยผ่านนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..

***************

Leave a Reply