สามเณรน่านสุดเก่ง..สอบติดมหาวิทยาลัยดัง

สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ. ปัว จ.น่าน

ผู้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวน  5  รูป มีดังนี้

************************

๑ ส.ณ. ตรัยรัตน์ ยาสาร

สอบติดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

๒. ส.ณ สันดุษิต กิตตินพคุณ

สอบติด คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๓.ส.ณ. พงษ์ศักดิ์ รกไพร

    สอบติดวิทยาลัยเพาะช่าง (มทร. รัตนโกสินทร์) กรุงเทพ ฯ

 

 

๔. ส.ณ. อรัญชัย ใจปิง

   สอบติด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มกาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ บางมด)

 

๕. ส.ณ.ฐิติพันธ์ จันตะวงศ์

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 

 

ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต

        โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ ๕๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๘๘๑๙๑ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ตำบลวรนคร ตำบลศิลาแลง ตำบลป่ากลาง และตำบลภูคา ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

      ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค ๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปัจจุบันพระเทพเวที ,เจ้าคณะภาค 6 ,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร)  ได้ประชุมร่วมกันกับคณะสงฆ์ตำบลศิลาแลงและตำบลวรนคร โดยการนำของพระครูสุทินนันทธรรม เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน และ พระครูสุภัทรนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด  ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั้ง ๒ ตำบล มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น ที่วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยให้เป็นห้องเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดปรางค์ เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

       โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม โดยการเสนอของ ดร.นพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  (หนังสืออนุมัติเลขที่ ๕/๒๕๕๔) ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ทางโรงเรียนได้เปิดสอนทั้งนักธรรม-บาลี และวิชาสามัญไปพร้อมกัน โดยเน้นนักธรรม-บาลีเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ  มีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก อันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ก้าวหน้าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  (ข้อมูลเมื่อปี พุทธศักราช 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 126 รูป)

      โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต  ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ โดย ร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ  เตชะไกรศรี มหาอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใจบุญได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนมอบให้ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาแก่ศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

      สำหรับท่านใดต้องการฝากบุตรบวชเรียนฟรีหรือต้องการถวายอุปถัมภ์ด้านอื่น ๆ สามารถติดต่อไปได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-68819 /0821806945 (พระปลัดนุพล)

***************

 

Leave a Reply