ผู้บริหารกรุงไทยเสนอผลวิจัยสันติศึกษา”มจร” ชูเติมบุญออนไลน์ช่วยวัดบริหารเงินโปร่งใส

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวจารุณี สิงหกุล นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสามยอด บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้นำเสนอผลการวิจัยประกอบการศึกษาเรื่อง “กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของวัดไทยตามหลักสันติธรรมาภิบาล”

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า เป็นการตอบโจทย์ของวัดทั่วประเทศในการบริหารจัดการวัด ตามโมเดล 5 P. PEACE FINANCE โดยศึกษาวัดต้นแบบจากทั่วประเทศที่มีการบริหารจัดการเงินวัดอย่างมีธรรมาภิบาล และนำไปพัฒนาต้นแบบ วัดจึงจัดระบบบัญชีการเงินของวัด ประกอบด้วย 1)ความถูกต้อง (Accuracy) 2)ความโปร่งใส (Transparency) 3)ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 4)สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)

“งานวิจัยชิ้นนี้นับว่าเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา โดยมีวัดต่างๆ สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการป้องกันความขัดระบบโครงสร้างและระยะยาวในชุมชน สังคม” อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร ระบุ

Leave a Reply