ส่องมติ “มส.”

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑.มีมติรับทราบ
-การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด ปี ๒๕๖๖
-การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ “ความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ –
สิงหาคม ๒๕๖๖)
-การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.มีมติพิจารณา
-เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ อาทิ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง,แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจ้ง พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และอนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
-เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ
พิจารณาอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพังงา แห่งที่ ๖, แก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓ แห่ง
,ขอความเห็นขอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการแผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๓.เรื่องสาธารณูปการ อาทิ
การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ วัดบ้านถ้ำ(ร้าง) จังหวัดพะเยา , วัดเวียงนางคำเอ้ย(ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ , วัดพระธาตุดงสีมา (ร้าง) จังหวัดเชียงราย , วัดพระธาตุกิ่วแกง (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ , วัดสันติธรรมาวรรณ (ร้าง) จังหวัดอุดรธานี
และขอความเห็นชอบรวมวัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย (ร้าง) กับวัดพระเจ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “วัดพระธาตุม่อนหลวง”

๔. พิจารณาการจัดการศาสนสมบัติ จำนวน ๔ เรื่อง

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply